Monday, 5 December 2011

PENGAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 (KEINDAHAN PULAU LANGKAWI)


PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 TATABAHASA (KATA NAMA)


Pautan WEB yang berkaitan Bahasa Melayu KBSR

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu KBSR
a. http://www.ppdkmy.net/page.php?115
Rancangan Mengajar Bahasa Melayu KBSR
b. http://www.terapul.net/php/dld/rp.html
Bank Soalan BM KBSR
c. http://www.tutor.com.my/tutor/content.asp?e=UPSR&s=SJK&m=&t=&r=&i=BS
d. http://eduworld.com.my/page.php?16

Pautan WEB yang berkaitan Kajian Tempatan KBSR

Rancangan Tahunan Kajian Tempatan Tahun 5
a. http://akses.skseriampang.net/HSP/07_Kajian_Tempatan/hsp_kt_y5.pdf
Rancangan Mengajar Kajian Tempatan
b. http://www.terapul.net/php/dld/rp.html
Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 6
c. http://www.sksb.net/data/kurikulum/hsp/kt/hsp_kt_y6a.pdf
d.http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/kt/hsp_kt_y6a.pdf

Sunday, 4 December 2011

BAHAN BANTU MENGAJAR KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


PENGAJARAN MAKRO KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Refleksi Pembelajaran Makropengajaran Kajian Tempatan Tahun Lima

Setelah 30 minit menjalani proses pembelajaran makro di dalam kelas tahun lima bagi matapelajaran Kajian Tempatan, terdapat pelbagai refleksi yang diperolehi daripada pembelajaran tersebut. Daripada pemerhatian yang telah dijalankan oleh rakan saya tentang sesi pengajaran yang telah disampaikan ialah, penggunaan bahan bantu mengajar, terutama bahagian persembahan gambar. Ianya lebih sesuai sekiranya gambar tersebut dipamerkan pada kertas mahjung di hadapan kelas. Persembahan gambar yang telah dibuat hanya melaui skrin komputer riba adalah kurang jelas dilihat oleh murid-murid yang duduk di bahagian tepi dan belakang. Oleh itu, saya perlu mengubah strategi ini agar ianya lebih berkesan. Penggunaan bahan bantu guru juga perlu dititikberatkan agar ianya dapat mencapai objektif pelajaran yang telah dilaksanakan.
Di samping itu, kawalan bilik darjah juga perlu diberikan perhatian, agar ianya lebih terkawal. Sebagai contoh, situasi seorang murid yang hampir terjatuh ketika sedang membaca petikan. Keadaan ini perlu diberikan perhatian, yang mana keselamatan pelajar perlu diberikan perhatian. Guru juga perlu memberikan bimbingan yang sepenuhnya kepada murid ketika membaca.
Secara keseluruhannya, objektif pelajaran pada hari tersebut tercapai, yang mana murid-murid dapat menjwab soalan pemahaman berpandukan bahan yang telah diedarkan. Penglibatan murid dalam perlaksanaan aktiviti pengajaran mikro ini agak aktif. Mereka dengan secara sukarela untuk tampil ke hadapan kelas dan memadankan kad perkataan pada maksud pada ayat yang ditulis. Penglibatan murid amatlah memberansangkan, mereka menampakkan minat untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Di samping itu, saya akan mengubah segala teknik, pendekatan dan strategi pengajaran agar ianya lebih berkesan dan mampu mencapai objektif pelajaran dengan sepenuhnya.
Bagi strategi yang saya pilih dalam Rancangan Pengajaran Harian saya ialah
berpusatkan bahan semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dijalankan,
saya menjadikan bahan sebagai subjek atau permainan utama untuk menggalakkan murid–murid melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran. Sebagai objektifnya, strategi berpusatkan bahan ini membolehkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan. Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh saya ialah penggunaan bahan seperti gambar yang dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Semasa langkah set induksi, isi pelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran Kajian Tempatan bertajukkan “Pelancongan Ke Pulau Langkawi” adalah persembahan gmbar-gambar Pulau Langkawi melalui komputer riba.
Saya akanmeminta para pelajar melakukan beberapa aktiviti seperti meminta murid - murid memerhatikan gambar dan memadankan maksud perkataan. Di samping itu, saya juga akan meminta murid-murid membaca petikan. Di sini dapat dijelaskan bahawa saya hanya bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara sahaja. Sebagai buktinya, banyak masa diperuntukkan kepada pelajar untuk meneroka dan menyelesaikan masalah dengan bantuan saya. Selain itu, saya juga berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar dan boleh mengesan kelemahan – kelemahan yang dihadapi oleh mereka dari segi ejaan, sebutan dan intonasi terhadap sesuatu perkataan yang mereka sebutkan.
Di samping itu juga, saya menggunakan strategi berpusatkan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bertajuk “Pelancongan Ke Pulau Langkawi”. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran tersebut, saya menunjukkan gambar tempat yang menarik kepada murid-murid sebagai persediaan untuk menjawab soalan pemahaman. Pelajar hanya perlu memberi tindak balas terhadap soalan-soalan yang diberikan oleh saya. Melalui aktiviti ini ia dapat memupuk sifat berdikari dalam kalangan pelajar. Manakala kaedah pembelajaran yang saya gunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran ini ialah Kaedah Natural. Kaedah ini merupakan asas penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif seperti yang berlaku dalam pedekatan tradisional yang juga menekankan rujukan kepada analisis gramatikal, latih tubi gramatikal atau kepada teori tatabahasa tertentu. Di samping itu juga, saya menggunakan Kaedah Linguistik yang merupakan kaedah pengajaran bahasa moden secara saintifik iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. Pengetahuan bahasa murid-murid ini harus tertumpu kepada bentuk dan fungsi bahasa di samping aspek-aspek lain seperti bunyi, susuk ayat, makna, dan lain-lain. Pemilihan bunyi-bunyian pula dilakukan terhadap bunyi - bunyi yang sama dalam kedua-dua bahasa.
Darti segi teknik yang saya gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini ialah Teknik Drama yang merupakan satu cara untuk membolehkan murid sendiri mendapatkan gambaran, atau contoh pengalaman yang spontan untuk bahan pengajaran dan pembelajaran . Selain itu juga, saya menggunakan Teknik Latih Tubi yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kemahiran pemahaman anak didik saya. Melalui teknik ini juga,saya akan memberi kertas soalan kepada murid - murid dan meminta agar menjawab soalan – soalan yang saya berikan kepada mereka. Oleh itu, teknik ini amat sesuai untuk digunakan kerana pelajar dapat mengingat kembali fakta-fakta yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya juga akan menggunakan Teknik Bercerita yang merupakan jalinan dan susunan mengenai kejadian yang berlaku sama ada benar atau khayalan pencerita sahaja. Jadi, bercerita teknik ini merupakan satu kaedah pengajaran yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dengan teknik ini, pelajar saya akan lebih menumpukan perhatian mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Saturday, 3 December 2011

PENGAJARAN MIKRO BAHASA MELAYU TAHUN 4REFLEKSI : 


1.0    Refleksi Pembelajaran Mikro Bagi Bahasa Melayu Tahun Empat

Pembelajaran mikro yang saya jalankan pada hari tersebut, adalah berfokus kepada kamahiran bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara   bertatasusila. Selama 10 minit saya menjalani pengajaran mikro bagi langkah satu, yang mana ianya berfokuskan kemahiran membaca. Pada langkah ini, saya mengarahkan murid untuk membaca petikan dialog di antara beberapa orang watak. Di akhir pembelajaran tersebut, ada segelintir daripada murid yang saya arahkan untuk membaca petikan dialog telah membaca dengan sebutan yang kurang jelas, sepertimana mengikuti kehendak kemahiran yang saya sampaikan pada hari tersebut.
Berdasarkan komen dan kesimpulan yang telah dibuat oleh rakan saya, terdapat isu atau masalah yang terdapat pada sesi pengajaran mikro tersebut. Beliau telah menyatakan bahawa bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh saya pada hari tesebut kurang memberansangkan, dan mempunyai kekurangan. Beliau turut mencadangkan agar petikan dialog tersebut, disediakan dengan menggunakan persembahan slide power point atau ditulis di atas kertas mahjung. Ini supaya,ianya dapat memberikan ransangan pada murid-murid lain, supaya mereka dapat melihat dan membaca petikan tersebut secara mekanis. Pengurusan kelas juga agak kurang di kawal dengan teliti. Keadaan bilik darjah yang lansung tidak mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Bagi mengatasi masalah ini, saya seharusnya bersedia dan perlu berhati - hati, khususnya tentang pemilihan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih bersesuaian. Selain daripada itu, saya juga perlu bertindak mengawal keadaan di dalam bilik darjah agar lebih terkawal dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, terutama dalam penglibatan murid secara menyeluruh. Di samping itu, saya juga akan bertindak untuk memperbaiki segala kelemahan den gan memilih pendekatan deduktif  yang merupakan satu pendekatan pengajaran yang melibatkan pemahaman serta satu proses penaakulan yang tinggi.        
Pendekatan deduktif yang saya gunakan ialah mengumpul artikel-artikel berkaitan dengan keluarga bahagia dan mengemukakan beberapa soalan. Proses yang saya lakukan juga melibatkan pelaksanaan aktiviti. Saya menjalankan proses   pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan contoh - contoh yang berkaitan dengan pengajaran ini. Contoh yang dikemukakan kepada pelajar haruslah sesuai kemudian guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang dipelajari. Hal ini kerana pendekatan deduktif ini memerlukan pemahaman yang tinggi untuk murid-murid fahami.Demikianlah refleksi saya mengenai kekuatan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik berdasarkan rancangan pengajaran harian (RPH) makro yang saya hasilkan.
PENGENALAN

Salam perkenalan...


  • Mata Pelajaran Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran teras dan wajib lulus bagi para pelajar. Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai berikut :

a. satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan;
b. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam pikiran orang lain;
c. satu kesatuan sistem makna dan satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan makna;
d. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan, kalimat, dan lain lain);
e. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik.
Sememangnya, bahasa erat kaitannya dengan kondisi pada manusia, dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan. Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik, atau pakar bahasa. Menetapkan perbezaan utama antara bahasa manusia satu dan yang lainnya sering amat sukar. Chomsky (1986) membuktikan bahawa sebahagian dialek Jerman hampir serupa dengan bahasa Belanda dan tidaklah terlalu berbeza sehingga tidak mudah dikenali sebagai bahasa lain, khususnya Jerman

  • Mata pelajaran Kajian Tempatan pul adalah sebahagian daripada Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Aspek Kajian Tempatan ini memberi perhatian kepada pengkajian sesuatu tempat atau kawasan sebagai satu unit yang lebih kecil daripada negeri. Tegasnya Kajian Tempatan bersifat mikro tentang hal-hal yang bersangkutan dengan keadaan setempat dan dijalankan dalam bentuk projek.